fbpx Zaginione Strzelce Polskie | Strzelec Opolski

Zaginione Strzelce Polskie

Zaginione Strzelce Polskie

Artykuły : 
Numer wydania: 
Prawdopodobnie Strzelce Opolskie nie są pierwszą miejscowością, jaka powstała na terenie dzisiejszego miasta. W średniowiecznych dokumentach występuje wioska Strelitz Polonico (Strzelce Polskie), która ulokowana była na dawnym Przedmieściu Lublinieckim. Dziś jest to rejon ulicy Marka Prawego w pobliżu ceglanego budynku szkoły.

W Księdze uposażeń biskupów wrocławskich z ok. 1300 r., Strelitz Polonico występuje jako osada, której mieszkańcy płacili biskupowi podatek w wysokości 3 wiader miodu (tres urnas mellis) rocznie. Ta informacja pozwala na wysnucie wiele ciekawych wniosków. Etymologia nazwy wskazuje, że była to tzw. osada służebna. Na jej mieszkańcach, których głównym zajęciem były bartnictwo i rolnictwo, ciążył także zapewne obowiązek służby łowieckiej na rzecz księcia. Sposób pobierania dziesięciny wskazuje na lokowanie osady na prawie polskim.

Podobny charakter ma także kilka innych wzmiankowanych wsi, leżących w okolicy dzisiejszego miasta. W okręgu strzeleckim (Iste sunt decime circa Strelicz) wzmiankowane zostały: Czartkowice (Ztartcovitz), Strzelce Polskie (Strelitz Polonico) oraz Jakubowice (apud Jacobum wlodarium).

Najciekawsze w nazwie opisywanej wioski jest określenie "polskie" (polonico). Historycy nie są zgodni co do jego znaczenia. Historyk Idzi Panic, badając powyższą księgę, zauważył, że przymiotnik ten oznacza formę ustrojową osady bądź sposób pobierania dziesięciny. Inny pogląd zakłada, że określenie polskie może wskazywać na istnienie w okolicy drugiej osady o podobnej nazwie, która powstała później i dla odmiany ulokowana została na prawie niemieckim.

Prawo polskie i niemieckie

Ostatnia teoria jest dość interesująca, ponieważ na przykładzie innych osad można zaobserwować podobny proces. Na Opolszczyźnie około 70% osad utworzonych w XIII wieku, na co wskazuje ich nazewnictwo, powstało pierwotnie na prawie polskim. Potem jednak władcy, wychowani i przebywający długo na terenie Niemiec, dostrzegli korzyści płynące z tamtejszych rozwiązań. Przykładem może być dokument wydany w Czarnowąsach 11 listopada 1328 r. Zapisano w nim, że klasztor lokował wieś "Dobrzeń Wielki" na prawie niemieckim, ponieważ według prawa polskiego, z powodu jego niestałości, chłopi i poddani nie czerpią żadnego pożytku (Franciszek Idzikowski, Opole: dzieje miasta do 1863 roku). Nierzadko miasta pierwotnie lokowane na prawie polskim, lokowano ponownie na prawie niemieckim, by usprawnić ich działanie.

Takie zmiany warte były zachodu. Nowe miasta miały wytyczone odgórnie siatki ulic, ich obywatele zwolnieni byli z dużych obciążeń wobec właścicieli dóbr, a osady otrzymywały własny samorząd. Nie należy mylić wprowadzenia prawa niemieckiego z niemieckim osadnictwem. Miejscowości często były nadal polskie, choć zdarzało się, że sprowadzano do nich niemieckiego wójta, który miał przypilnować wprowadzania nowych praw. Często większy napływ osadników niemieckich następował znacznie później, niż sama lokacja miasta.

Dwie osady

Wysnuć więc można ciekawą hipotezę. Prawdopodobnie Strelitz Polonico było pierwotną osadą ulokowaną na prawie polskim. W momencie, kiedy władca postanowił zmienić prawo, korzystniejszym okazać się mogło założenie w jej pobliżu innej osady, lokowanej już na prawie niemieckim. Nazwa miasta - Strzelce (Strelicz, Strelitz), a od 1379 r. Strzelce Wielkie (Gross Strehlitz), powstała prawdopodobnie, by odróżnić ją od osady Strzeleczki (Klein Strehlitz). Istnieje również możliwość, że była to opozycja właśnie do Strelitz Polonico.

O znaczeniu wsi świadczą też własny kościół pod wezwaniem św. Krzyża wraz z cmentarzem, które posiadała. W średniowieczu znak zbawienia chrześcijaństwa - Święty Krzyż - cieszył się na Śląsku dużą popularnością i wiele świątyń z tamtego okresu zostało konsekrowanych pod jego wezwaniem. Prawdopodobnie kościół istniał już przed założeniem miasta Strzelce. Stał w rejonie dzisiejszej szkoły podstawowej. Niestety, nie wiadomo, kto był fundatorem kościoła, kiedy był konsekrowany oraz jak wyglądała świątynia, ponieważ nie zachowały się żadne świadectwa.

Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z dokumentu biskupa Petera Nowaga (1447-1456) z 21 marca 1452 r. Wynika z niego, że szlachcic Franz von Elgot przekazał dobrowolnie w spadku ołtarzyście Johanowi Morawka i jego następcom ołtarz św. Krzyża oraz dom podarowany mu przez księcia strzeleckiego Bernarda, leżący przy cmentarzu naprzeciw szkoły.

Średniowieczny kościół przetrwał aż do XIX wieku. Jego losu nie zakończyła wojna ani pożar. Dochody parafii strzeleckiej (kościół Świętego Krzyża należał do parafii św. Wawrzyńca) były tak małe, że nie można z nich było opłacić podatków. Sama świątynia znajdowała się także w fatalnym stanie i wymagała natychmiastowego remontu. Władze pruskie zadecydowały więc o rozbiórce kościoła, po którym nie pozostał najmniejszy ślad.

Romuald Kubik, Piotr Smykała

Komentarze

Portret użytkownika czytelnik
Wysłane przez czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Sierpień, 2011 - 18:08

Księga uposażeń biskupów wrocławskich wymieniona "registrum procuracie Wyasdensis" jest nie z roku ok.1300 a z roku 1447 !
-"Iste sunt decime circa Strelicz, Tossez et Wiasd pertinentes ad mensam domini episcopi....Item in Strelitz polonico decima more polonico et valet tres urnas mellis."

Portret użytkownika czytelnik
Wysłane przez czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Sierpień, 2011 - 18:28

Sorry ! To z rokiem ok.1300 się zgadza.Tu chodzi o nie rejestr świętopietrza z 1447 a z roku 1295 tzw."Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis".
To jest z "regestów ujazdowskich" z części dotyczącej Strzelec,Toszka i Ujazdu.
Istud est registrum procuracie Wyasdensis.

Et primo ipsum Wyasd quod habet quinquaginta mansos et V mansus, de quibus dominus episcopus habet V) sub aratro sua preter alios V) qui iacent in excrescenciis, qui eciam sunt domini.
Item advocatus debet habere XVI) mansos pertinentes ad suam advocaciam.
Item plebanus ibidem habet III) mansos subaratro suo et XX deserviunt sibi in censu et decima, servicia vero episcopalia sunt vecture et similia.
Item plebanus de Jarissow habet I) in censu et decima tantum [Hs. tamen. Hier müssen einige Worte, ausgefallen sein.] de eisdem, et sic domino remanent duo mansi in decimacione.
Item civitas Wyasd deservit domino episcopo pro XXX mansis.
Item parvum Wyasd villa domini habet L mansos, de quibus scultetus habet tres, et domino remanent XLVI) mansi cum omnibus utilitatibus.
Item in Zymna wodka sunt LXX mansi, de quibus dominus episcopus habet sub aratro suo sex, scultetus VI), plebanus I), et sic domino LIII) mansi remanent et sua servicia. Item ibidem suntquattuor mansi in excrescenciis.
Item in Jarissow sunt XLI) mansi, de quibus scultetus * habet X, plebanus I), et sic ad servicia domini remanent XXX mansi.
Item ibidem sunt III)or mansi in excrescenciis, qui deserviunt domino in censu et decima tantum. Item in Necarma [Hs. Necarina.] sunt XV mansi, de quibus scultetus habet II), et sic domino episcopo remanent XII).
Item in Ponussowitz sunt XLV) mansi, de quibus dominus episcopus habet sex sub aratro suo, scultetus VI), plebanus I), remanent domino episcopo XXXI) mansi. Et de molendino dominus habet ) marcam.
Item in Nevessa sunt XV mansi, de quibus scultetus habet II), alii pro domino remanent cum omnibus utilitatibus.
Item in Nessdrovick [Hs. Ssessdrovick.] sunt XXII) mansi, scultetus habet tres minus quarta, remanent domino episcopo XX et quarta.
Item in Byscupitz prope Bithom sunt LXV) mansi parvi, de quibus scultetus habet X) mansos, plebanus duos, domino remanent LII).
Item in Ruda sunt L mansi parvi, de quibus scultetus habet VI), alii deserviunt domino episcopo. Decima de omni grano. Et scultetus solvit ) marcam de molendino suo.
Item Sadbre sive Cunczindorf sunt LX mansi magni et Sabors similiter L magni, quas villas | sculteti locant pro sexto manso et habent ambe adhuc [Zusatz des 16. Jahrhunderts.] libertatem et nondum sunt locate.
Omnes iste ville prescripte solvunt censum domino per III) scotum et decimam de omni grano, exceptis tribus villis Necarma [Hs. Necarina.] Ponussovitz et Nevessa, que solvunt per III)or scotos de manso.
Item in Constantino sunt LXXX mansi cum dimidio, de quibus scultetus habet III)or subaratro suo, et sex eidem serviunt in censu et decima tantum, plebanus duos et eidem serviunt octo similiter in censu et maldratis. Pro domino autem remanent LX) mansi, qui solvunt totidem maldratas et totidem fertones.

Iste sunt decime circa Strelicz, Tossez et Wiasd pertinentes ad mensam domini episcopi.

Item in Ztartcovitz decima in campis de omni grano et valet marcam.
Item apud Lunacionem decima in campis et valet, duas urnas mellis.
Item in Lubovitz decima more polonico et valet ) urnam mellis.
Item in Lazische decima more polonico, hoc est de omni grano, et valet III)or urnas mellis.
Item in Strelitz polonico decima more polonico et valet tres urnas mellis.
Item apud Jacobum wlodarium decima valens urnam mellis.
Item in Warmuthowitz solvitur decima de quattuor granis et valet tres marcas.
Item in Komornik sunt XIII) mansi, quos arat dominus dux Oppoliensis, et spectant ad mensam domini episcopi, sed eam dare contradicit.
Item in Chotulin magno dominus episcopus [decimam] de X) mansis accipit per V scotos, et alii mansi pertinent prepositure Oppoliensi.
Item in parvo Chotulin due partes decime sunt domini episcopi et valent I) marcas, et tercia pars est prepositi Oppoliensis.
Item in Probostenitz solvitur decima more polonico et valet V fertones.
Item in Wlostonitz solvitur decima more polonico et valet ) fertonem.
Item in Elgotha Goczhalti decima de III)or granis et valet I) marcas.
Item in Dambrowa et in Modar solvitur decima more polonico et valet VII) urnas mellis.
Item in Kelcza Scarbinu decima de III)or granis et valet tres marcas.
Item in Swibe sunt LXXX mansi solventes decimam in campis de tribus granis.
Item in Magna villa sunt XL mansi parvi solventes decimam in campis de 3bus granis tritici siliginis et avene.
Item in Kelcza Wolczhiborn (Wloczhiborii ?) solvitur decima more polonico et valet quattuor urnas mellis.
Item alia Kelcza dat decimam et valet I) urnas mellis.
Item in Swoynowitz solvitur decima more polonico et valet V urnas mellis.
Item in Raduna solvitur decima de quattuor granis et valet V marcas. **
Item Syrot similiter de quattuor granis et valet V marcas.
Item in Cutlissowitz decima solvitur more polonico et valet marcam.
Item in Gegovitz [Hs. Gegonitz.] decima solvitur de omni grano et valet III)or urnas mellis.
Item in Blaseowitz solvitur decima more polonico et valet I) marcam.
Item in Woysca solvitur decima de quattuor granis et valet marcam.
Item in Wilcovitz decima de quattuor granis et valet quinque fertones.
Item in Lanzky decima de quattuor granis et valet marcam.
Item (in) Polom est villa theutonicalis continens XL mansos et nondum venit ad solucionem et sedet absque aliqua ordinacione.
Item Grabovitz est nova villa nondum solvens.
Item in Copinicza sunt XXXVI) mansi solventes fertones.
Item in Ptacovitz sunt XX mansi solventes fertones.
Item in Pnow sunt XXII) mansi | solventes fertones.
Item in Slubzhec solvitur decima [Hs. solvit decimas.] more polonico et valet marcam.
Item in Widowa solvitur decima de quatuor granis et valuit quondam V marcas, sed nunc pro parte deserta.
Item in Chechel XXV) maldrate, due mensure tritici, quattuor siliginis et V) avene.
Item [in] Lana Virbece, in Lana Colende et in Lana Stesconis decime solvuntur more polonico et valent [Hs. valet.] I) marcam.
Item in Rudno Symonis sunt XI) maldrate, tritici I) mensure, siliginis I), avene due, et alii mansi pertinent ad ecclesiam in Labant.
Item in Rudno Jankonis apud Dobrogostenem sunt novem mansi solventes per quinque scotos et apud Naviconem V) mansi similiter solventes, alii pertinent ad ecclesiam in Labant.
Item in Redza sunt XX mansi. Jam venerunt ad solucionem, et alii adhuc habent libertatem et nolunt solvere de manso per quattuor scotos sine aliqua, ordinacione.
Item in Taczisow. [Hs. Gaczisow.]
Item in Stristirno.
Item in Clesstovitz.

Iste sunt decime et fertones circa Piscowitz et Sbroslawitz.

Item in Pazhina maiori | sunt XXIX mansi solventes per quattuor scotos.
Item in parva Pazhina solvitur decima more polonico et valet marcam.
Item in Cechowitz sunt XXIII) mansi solventes per fertones.
Item in Beschlebe decima de tribus granis et valet tres marcas.
Item in Semenczicz solvitur decima de tribus granis et valet II) marcam.
Item in villa Swentossonis et suorum nepotum decima solvitur more polonico et valet marcam.
Item in Zcecanow solvitur decima de quattuor granis et valet duas marcas.
Item aput Grzibonem solvitur decima more polonico et valet fertonem.
Item in Rokytnicza in parte nostre dyocesis decima more polonico valet scotum.
Item in Wessowa sunt XXX mansi solventes fertones, sed nondum venit ad solucionem.
Item in Modar decima more polonico et valet marcam.
Item in Wilcow decima more polonico valet I) marcas.
Item in Sbroslawitz solvitur decima de tribus granis, et quondam valuit quinque marcas, modo pro parte deserta.
Item in Elgotha solvitur decima de tribus granis, et quondam valuit quinque marcas, modo deserta.
Item in Kamen decima de tribus granis, et valuit | quondam decem marcas, modo vix valet duas marcas.
Item in Conar solvitur decima de tribus granis et valet ) marcam.
Item in Benewitz solvitur decima more polonico et valet I) marcam.
Item in Karchowitz polonico solvitur decima de tribus granis et valet I) marcam.
Item in Rube Jesconis solvitur decima de omni grano, et valet II) marcam.
Item in alio Rube sunt XX mansi solventes fertones. ***

Iste sunt ville circa Glywitz solventes fertones.

Item Syracowitz polonicum. Decima de omni grano et valet decem urnas mellis.
Item in Syracowitz theutonico sunt XXX mansi fertones solventes.
Item in Rachowitz sunt XXXI) mansi, in quibus sex venerunt in solucionem, alii habent libertatem.
Item in superiori Sossnessowitz sunt XXXIX mansi solventes fertones, sed multi sunt deserti.
Item in Rostropitz sunt XLII)or mansi solventes fertones.
Item (in) Syrdnicza Semiani [Hs. Senuani.] habet XI) mansos solventes fertones, de quibus prepositura Oppoliensis habet duos, reliqui pertinent ad mensam domini episcopi expleta libertate.
Item in Syrdnicza villa | monachorum de Ruda XXVI) fertones, de quibus prepositura Oppoliensis habet tres tantum.
Item in Smolitz sunt XXIII) mansi solventes fertones [Von der Hand des 16. Jahrhunderts.], de quibus prepositura Oppoliensis habet tres de agris dudum cultis, reliqui spectabunt ad mensam domini episcopi expleta libertate.
Item in Pilchowitz expleta libertate erunt octuaginta mansi solventes fertones, de quibus prepositura Oppoliensis obtinet tres, reliqui sunt mense episcopalis [Hs. episcopales.].
Item in Cnurowicz [Hs. Cunromuz.] sunt XXIII) mansi solventes fertones.
Item in Renoltowitz [Hs. Reuoltowitz.] sunt XXX mansi solventes fertones, de quibus prepositura Oppoliensis habet tres, reliqui sunt mansi episcopales expleta libertate.
Item in Geraltovitz sunt XL mansi solventes fertones expleta libertate.
Item aput Beleonem erunt XXX mansi solventes fertones expleta libertate, de quibus prepositura Oppoliensis de agris dudum cultis habet tres, reliqui vero ad mensam domini episcopi pertinebunt.
Item in Buyacow expleta libertate erunt XXX mansi solventes fertones, de quibus prepositura Oppoliensis obtinet tres, alios dominus episcopus habet.
Item in Cudow erunt XXX mansi expleta libertate, prepositus habet tres, re | liqui sunt domini episcopi.
Item in Przyssowitz sunt XL mansi solventes fertones.
Item in Novo Sobyssowitz expleta liber tate dominus episcopus habet de quolibet manso per III)or scotos.
Item apud Vitanum ferto.
Item in Syrdnik expleta libertate dominus episcopus habet per III) scotos. ***

Iste sunt decime et fertones circa Oppol, Nemodlim alias Falkenberg et Crapcowitz.

In Prinzcowitz solvitur decima in campis de III)or granis, valet I) marcam.
Item in Jazowitz decima more polonico; deserta.
Item in Jacobi villa decima more polonico valet marcam.
Item in Grosticz utroque decima more polonico valet fertonem.
Item in Twaroschow polonico [Hs. Swaroschoro.] decima more polonico valet marcam.
Item in Nevola solvitur decima more polonico expleta libertate.
Item in Twaroschow theutonico sunt XLVII) mansi solventes fertones, sed multi deserti.
Item in Sybethticz decima de III)or granis, que quondam valuit III)or marcas.
Item in Valy decima more polonico valuit quondam tres fertones, nunc deserta.
Item aput Nestogonem | decima more polonico et valet duas urnas mellis.
Item Przidza sunt XV mansi solventes per duas mensuras siliginis et per II) avene.
Item in Niclino decima more polonico quondam valuit marcam.
Item in Wrow due partes decime domini episcopi, tercia pars ecclesie in Surgost. Et solvitur de III)or granis, valet duas marcas.
Item in Wroblin sunt XXV) mansi solventes per V scotos.
Item in Sedlicz Andree Belu sunt XIII) mansi solventes per quattuor scotos.
Item in Magnussowitz decima more polonico valet marcam.
Item in Sedlicz Brusconisse sunt XIII) mansi solventes per quattuor scotos.
Item in Rensiwogowitz decima de quattuor granis, quondam valuit III)or marcas.
Item in Vidrowitz decima de quattuor granis, valet octo scotos.
Item in Stephani villa decima de quattuor granis, valet III)or marcas.
Item in Lypno decima de III)or granis, valuit qondam tres marcas.
Item in Wessele sunt XXXVII) mansi solventes fertones.
Item in Mesno sunt XII) mansi solventes per III)or scotos.
Pninossowitz.
Item in Olrissowitz sive Hildebrandi villa sunt XXX mansi solventes fertones, sed quo iure eam cruciferi de Les | sow percipiant ignoramus.
Item in Ossini decima de triplici grano, valuit quondam I) marcam.
Item in Prissecz et Elgotha solvuntur decime more polonico, valent I) marcas.
Item in Dambrona Goziconis decima de quattuor granis, aliquando valuit duas marcas.
Item in Rogow decima more polonico, consuevit solvere V marcas.
Item in Chorula decima more polonico, valuit quondam [Hs. quinque.] V marcas.
Item [in] Malna dimidia decima est domini episcopi et media ecclesie Othm[uth], valet marcam tota.
Item in Crampna decima [Hs. decima decima.] more polonico et est episcopalis, sed dominus Pelco dicit eam esse ecclesie de Othm[uth], valet I) marcam.
Item de Elgotha que adiuncta est Roswase solvuntur de manso III) mensure siliginis et tres avene, et sunt ibi XI) mansi, sed adhuc habent libertatem.
Item in Posseniltovitz decima more polonico et valet marcam.
Item [in] Ziboczicz utroque et Lascicz solvuntur decime more polonico et sunt dimidie domini episcopi et medie monachorum in Kazmir et valent marcam.
Item in Nova villa de agris, qui quondam pertinuerunt in Oresset, dominus episcopus debet habere duas marcas.
Item in Sbitim decima de | quattuor granis et valuit quondam duas marcas.
Item in Goslavitz decima solvitur de III)or granis, valet XV) marcas.
Item in Sowtitz decima solvitur de III)or granis, valet ) marcam.
Item in Blotnicza Sygleri decima quondam fuit episcopalis, sed qualiter venerit ad preposituram Oppoliensem nescitur. Valet tres marcas.
Item aput Chwalmurum decima more polonico et valet ) nisum.
Item in Chotors Domanonis Staniconis [Hs. Slamconis.] et Jacobi coci solvitur decima more polonico, valet tres urnas mellis.
Item in magno Chors novalia spectant ad mensam episcopalem.
Item in Ocoli villa monachorum de Domo Dei solvitur decima more polonico, valuit quondam marcam.
Item in Petirczovicz dominus Gerco habet allodium et arat ibi omnes agros et solvit decimam de omni grano, valet marcam.
Item in Bircovicz solvitur decima more polonico, valet ) marcam.
Item aput Birsaconem solvitur decima de omni grano et valet mediam marcam.
Item in Gupertovitz erunt locati L mansi solventes de manso I) mensuras siliginis, I) ordei et duas avene et easdem in Oppol singulis annis tenebuntur.
Item in Ochoss solvitur decima de omni grano et I) marcam valet.
Item in Domeczco decima more polonico et valet VII) scotos.
Item in Newodnitz solvitur decima de III)or granis et valet V) marcas.
Item in Scarbissow sunt XLI) mansi solventes fertones, de quibus XI) pertinent ad ecclesiam in Dambrova [Hs. Dambrona.], et alios habet dominus episcopus. ***

Iste sunt decime et fertones circa Olesno et Lublyn.

Item in Scedricz solvitur decima more polonico et valet XXX urnas mellis.
Item in Lubnan similiter more polonico, valet VII) urnas mellis.
Item in Staniczche [Hs. Stamczche.] similiter solvitur more polonico, valet XV) urnas mellis.
Item in Sandowitz deci[ma] more polonico et valet XI) urnas mellis.
Item in utroque Dronowitz decima solvitur more polonico, valet XI) urnas mellis. Has omnes villas dominus dux Oppoliensis consuevit ab antiquo pro XL urnis mellis habere.
Item in Dlugetuli decima more polonico, valet I) urnas mellis.
Item in Lascowitz solvitur decima de omni grano.
Item in Ylowe prope Koblino decima episcopalis.
Item in Lippe majori decima more polonico solvitur et valet duas marcas.
Item in Lyppe Cossine solvitur decima more polonico et valet I) marcam.
Item in Lanca decima more polonico valet nisum.
Item omnia Pacuschow solvunt decimam more polonico, valet duas marcas, aliquando plus.
Item in Sambowitz sunt XX mansi solventes tres mensuras siliginis et tres avene.
Item (in) Nova villa circa Sambowitz expleta libertate solvit maldratas sicut in Sambowitz.
Item aput Pomaraznitz decima solvitur more polonico, valet accipitrem.
Item in Wandrina debent esse XXX maldrate solventes de manso quolibet I) mensuras siliginis, I) avene.
Item in Lawossow sunt XXX mansi solventes fertones.
In Scriptoris villa et in allodiis civitatis Olezno sunt XXX mansi solventes fertones.
Item in Schonwalde sunt XXX mansi, expleta libertate solvent fertones.
Item in Grodische sunt XV) mansi solventes VII) maldratas triplicis annone.
Item in Wachow polonico quondam Goslai decima more polonico, valet nisum.
Item in Wachow theutonico XXX mansi solventes fertones.
Item in Wachow Moyconis XXIII) mansi solventes fertones.
Item in Lesna sunt V mansi solventes fertones.
Item in Radaf sunt XXX mansi solventes per V scotos.
Item in villa Scriptoris sunt fertones domini Gothardi.
Item in Hucza Benconis dicti Cansec decima more polonico, valet nisum.
Item in Elgotha Nmognemi sunt XXV) mansi solventes per tres scotos.
Item in Bsenicza [Hs. Bsemcza.] sunt XXV) mansi solventes per III)or scotos.
Item in Swost sunt XI) mansi et in Glowacz XI) mansi solventes per III)or scotos.
Item aput Samssam decima more polonico, valet urnam mellis.
Item (in) Lagefnik [Hs. Lagesnik.] polonico more solvit decimam et valet I) marcam.
Item in Pawanthow sunt XXX mansi solventes fertones.
Item in Lyssowitz theutonico [Hs. Ryssowitz.] sunt XI) mansi solventes fertones.
Item in Dralim decima more polonico et valet II) urnas mellis.
Item in Lyssovitz polonico [Hs. Ryssowitz.] decima de omni grano, valet quattuor urnas mellis.
Item in Glinicza decima valet II) marcam.
Item in Lublin sunt XXX mansi solventes fertones exceptis I) marcis, quas habet ecclesia in Dambrowa.
Item Sadowe habet XL mansos solventes fertones.
Item in Viribe sunt XV) mansi solventes fertones.
Item in Kamen et apud Wroblonem solvuntur decime more polonico, valent [Hs. valet.] nisum.
Item [in] Cessova [Hs. Cessona.] solvitur decima in campis.
Item in Dronowitz balistariorum [Hs. balistanorum.] decima more polonicali, valet duas marcas. ***

Item circa Stynaviam et Belam alias Czolz.

Primo ipsa Stynavia decima in campis, que valet XI) marcas.
Item in Nessebandowitz due partes decime sunt domini episcopi et valent tres marcas, tercia pars est ecclesie in parva Stynavia.
Item in Myssowitz decima de quattuor granis, valuit quondam III)or marcas.
Item in Curopasch sunt XII) mansi solventes VII)or maldratas triplicis annone.
Item in Predros sive in Snellindorph [Hs. Pnellindorph.] sunt XL fertones sive mansi.
Item in Pussina [Hs. Pussiua.] solvitur decima de III)or granis, que quondam valuit III)or marcas.
Item in Pussinca similiter de quattuor granis et valet marcam.
Item in Jamka due partes decime sunt domini episcopi, tercia pars est ecclesie in parva Stynavia.
Item in Perunchovitz [Hs. Permichouitz.] solvitur decima de quattuor granis et valet duas marcas.
Item in Snellinwalde.
Item in Ruderi villa.
Item in Dithmari villa sunt XXX marce in fertonibus.
Item in Zyssowitz [Hs. Gyssowitz.] solvuntur XXXVI) maldrate de totidem mansis triplicis annone.
Item in Nemislovitz [Hs. Nemistouitz.] Buchwaltdorph sunt XL mansi solventes XX maldratas triplicis grani.
Item in Pramsina [Hs. Pramsma.] solvitur decima more polonico et valet V marcas.
Item in Lascovez decima more polonico et valet quattuor marcas.

Iste sunt decime et maldrate circa Glogoviam et Coslam. De omnibus villis que subscribuntur intelligendum [Hs. in colligendum.] est, quod quantum ad decimas et maldratas dimidie sunt mense episcopalis et alia dimidia pars monachorum de Kazimir exceptis paucis que singulatim exprimentur.

Item in Nova villa (sunt) VII) maldrate triplicis annone solvuntur.
Item in Clossin XX mansi et totidem maldrate.
Item in Sonaw XXVII) mansi et totidem maldrate.
Item in Wroblin XII) mansi et totidem maldrate triplicis annone.
Item in Frederici villa LXIII) mansi, totidem maldrate solvuntur.
Item in Corchovitz [Hs. Cocchowiz.] XXXIII) mansi, totidem maldrate solvuntur.
Item in Lowcovitz de X) mansis totidem maldrate triplicis annone solvuntur.
Item in Stiborowitz media pars decime domini episcopi et solvitur de III) granis, valet mediam marcam.
Item in Jesschovitz valet ) marcam et est domini episcopi.
Item in Cromolovitz decicma de III)or granis, valet duas marcas.
Item in Brozecz decima de III)or granis, valet II) marcam.
Item in Sdraduna [decima] de III)or granis, valet duas marcas.
Item in Grethulubi decima de III)or granis, valet duas marcas.
Item in Valetz decima de III)or granis, valet decem marcas et spectat ad mensam domini episcopi.
Item in Sabersow similiter tota domini episcopi et valet II) marcas.
Item in Roschochow media pars decime est domini episcopi et valet quinque marcas, alia pars plebani de Twardowa.
Item in Ropzha solvitur decima de III)or granis et valet quinque marcas.
Item in Blasegovitz de allodiis Gconis dominus episcopus habebit singulis annis sex maldratas triplicis grani.
Item de agris qui sunt ad utramque pontis partem aput Glogoviam dominus episcopus habet mediam partem decime, et aliam partem decime habent fratres de Kazimir et valet marcam.
Item in Glogovetz mediam partem decime habet dominus episcopus et valet ) marcam, aliam partem habet plebanus in Kazmir.
Item in Kamonki decima de omni grano et valet fertonem.
Item in Rynensi villa decima de III)or granis, valuit quondam V) marcas.
Item in Cobilitz solvitur decima more polonico et valet cum Dambowa fertonem.
Item in Naceslavicze relicte Naczconis et in Naceslavicze Brenconis solvitur decima de III)or granis, valet mediam marcam.
Item in Zacraw solvuntur LX maldrate minus duabus de totidem mansis triplicis grani.
Item in Borislavitz [Hs. Rorislavitz.] solvitur decima more polonico, valet I) marcas | sed est media domini Cosmiani.
Item in Radossow habet dominus episcopus de XVI) mansis maldratas triplicis annone.
Item in Debessowa decima solvitur de V granis, valet marcam et est de XX mansis.
Item in aliodio monachorum de Bozidom apud Wroblin media pars decime est domini episcopi et media monachorum de Kazimir et valet marcam.
Item advocatus Glogoviensis [Hs. Glogovienses.] singulis annis solvit de vineis quattuor maldratas triplicis annone. ****

Iste sunt decime et maldrate circa Rathibor.

Item in Bencowitz sunt XL mansi solventes decimas de quattuor granis, et valuit quondam X marcas.
Item in Schuchdol similiter de quattuor granis solvitur et valet III)or marcas.
Item in Stusona sunt XXXII) mansi et tutidem maldrate triplicis annone.
Item in Rudnik et in Strebrincop sunt LXXX maldrate de totidem mansis minus I) maldrata triplicis annone.
Item in Paulow decima solvitur XXXV maldrate de totidem mansis.
Item in Pisticz et in Gamo decima solvitur de III)or granis et valet quattuor III)or (!) marcas.
Item in Poneticz solvitur decima de quattuor granis et valet II) marcas.
Item in Dolansin solvitur decima de quattuor granis et valet duas marcas.
Item in Cornica et Cirintha decime valent V marcas, quas dominus archidiaconus accipit pro molendino suo in Vyasd.
Item in Samotitz decima solvitur de omni grano, valet [Hs. solvit.] VII) scotos.
Item in Coronowatitz solvitur decima de quattuor granis et valet II) marcas. **

Iste sunt decime campestres circa Ribnik, Zary et Wlodislaviam.

Item Netislawitz et Bogussovitz solvuntur decime more polonico, valent ) marcam.
Item [in] Rastow utroque solvitur decima more polonico et valet marcam.
Item in Chwalowitz solvitur decima more polonico et valet I) marcam.
Item Bogussovitz solvit decimam more polonico et valet tres marcas [Von der Hand des 16. Jahrhunderts hinzugefügt.].
Item in Regno Dei id est Ray ex ordinacione datur ferto singulis annis.
Item in Brodek similiter solvitur decima more polonico et valet tres marcas.
Item in Jancovitz similiter solvitur decima more polonico et valet III) marcam.
Item in Bobrownik pistores sunt domini, decima valet ) marcam.
Item in eodem Bobrownik quondam valuit II) marcam singulis annis, dominus dux Rathiboriensis fugatis mi[ni]sterialibus eam contradicit dare [Hs. Item in eodem B. quondam dominus dux R, fugatis misterialibus valet II) marcam singulis annis eam contradicit dare.].
Item in Gothartovitz decima | solvitur more polonico et valet II) marcam.
Item in Michalcowitz solvitur decima de tribus granis, quondam valuit duas marcas.
Item in Rovona [Hs. Ronoua.] decima solvitur more polonico et valet I) marcas.
Item in Rogosina in una parte decima solvitur more polonico, valet fertonem, in alia parte [que] locatur iure theuthonico habet libertatem.
Item in Clocochina decima more polonico.
Item in Szanik decima solvitur more polonico, valet III)or marcas.
Item in Stanowitz decima episcopalis.
Item in Bozagora sive Monte oliveti solvitur decima more polonico, valet V) marcam.
Item apud Styrnadlonem decima more polonico, valet fertonem.

Iste sunt ville circa Zary et Wladislaviam solventes per III)or scotos de manso.

Item in Christovitz debent esse XXIII)or mansi solventes.
Item [in] Rudolphi villa sunt XXX mansi.
Item in Wlodislavia civitate sunt VI) mansi.
Item in Bertoldivilla sunt duodecim mansi.
Item in Redlino debent esse LXII) mansi.
Item in Merclini villa debent esse XXXIII) mansi.
Item in Polom debent esse XXXVII) mansi.
Item in Swrklant debent esse XXIII) mansi.
Item in Msana debent | esse triginta mansi [Von der Hand des 16. Jahrh. am Rande eine Klammer bis 324 einschliesslich mit der Angabe per quatuor scotos.].
Item in Moschenicza debent esse XXIII) mansi.
Item in Ruptava (!) debent esse triginta mansi.
Item in Ruptanka debent esse octo mansi.
Item in Wilthwi debent esse quindecim mansi.
Item in Bessovitz ) mansus.
Item in Turschow debent esse XVII) mansi.
Item in Godow debent esse viginti et unus mansus.
Item in Wernheri villa debent esse decem mansi.
Item in Berglyndorff et in Wehilscho debent esse XXX mansi expleta libertate.
Item in Cirwina [Hs. Cirmiua.].
Item in Odirbergk debent esse XI) mansi [Neue bis an den untern Rand der Spalte, n. 327 reichende Klammer mit der Angabe ferto, von der Hand des 16. Jahrhunderts.].
Item in Rudolfwald debent esse XXIII) mansi.
Item in Zary civitate debent esse XXXVII) mansi.
Item in Ossina debent esse viginti quattuor mansi.
Item in Friczconis villa debent esse XV mansi.
Item in Syroka et in Gogolow debent esse LIII) mansi.
Item in Goltimanni villa debent esse LXII) mansi.
Item in Borina debent esse triginta novem mansi.
Item in Grisowitz debent esse septuaginta minus uno mansi.
Item in Warsowitz debent esse triginta novem mansi.
Item in Sasow debent esse quindecim mansi.
Item in villa (!) debent esse triginta mansi.
Item in Stuczonka deberit esse XL mansi.
Item in Paulowitz debent esse quadraginta mansi.
Item in Golos debent esse XL mansi.
Item in Peregrini villa debent esse XXIII) mansi.
Item Geranczcovitz. ***

Iste sunt ville in terra ducis Teschinensis, similiter solventes per III)or scotos de manso.

Item Frienstad in Ray [Klammer bis 356 mit der Angabe ferto von der Hand des 16. Jahrhunderts.].
Item in Bertholdi villa debent esse XLV mansi.
Item (in) Marclowitz debent esse triginta mansi.
Item in Siffridi villa debent esse quadraginta mansi.
Item in Cunczindorf Pasconis debent esse XXIX mansi.
Item in Cunczindorf principis debent esse XL mansi.
Item in Goschegowitz debent esse XX mansi.
Item in Hesleth debent esse viginti mansi.
Item in Goschegowitz debent esse XIII) mansi.
Item in Dambonczal.
Item in Prochna.
Item in Zengilow.
Item in Ochabe [Othabe.].
Item in Semoraz debent esse XX mansi, de quibus ad ecclesiam ibidem pertinent V) mansi ab antiquo.
Item in Rudgeri villa primo silva inciditur.
Item in Pogorsz.
Item in Rostropitz.
Item in Gylownita.
Item in Gessenita debent esse XI) mansi solubiles.
Item in Mesisrozha debent esse XL mansi solubiles.
Item in Chotowitz theutonico fertones.
Item in Chothowitz polonico decima more polonico, valet I) marcam.
Item in Bertoltowitz.
Item in Muthindorf.
Item in Kemnitz [Temnitz.].
Item in Javorse.
Item in Grodische villa Snessonis.
Item in Gorkii villa wlodarii.
Item in Lyppowetz.
Item in Mansanczovicz.
Item in Ustrona.
Item in Cyssownica [Hs. Cyssowinca.].
Item in Lesna principis XX mansi solventes.
Item in Lesna Snessonis.
Item in Wandrina.
Item in Conka.
Item in Gutha.
Item in Ulrici villa.
Item in Ropiza.
Item in Trezhes.
Item in Gnoynik.
Item in Tessinowitz.
Item apud Sobnonem [Vielleicht zu lesen Sobisonem.].
Item in Domaslawitz utroque.
Item Rudgeri villa.
Item in Scalicza.
Item in Jannutha.
Item in Warmnuthowitz.
Item in der holzmul.
Item in Sedlicz.
Item in Wenceslaowitz.
Item in Sonow.
Item in Bertoltowitz.
Item in Radvanowitz.
Item in Lazy villa Paczconis.
Item in Bruschowitz.
Item in Dobroczemicza.
Item in Baruthow. De Baruth Gracia [Zusatz von der Hand des 16. Jahrhunderts.].
Item in Cuncindorf.
Item in Wrothimow.
Item in Muglin.
Item in Grussow.
Item in Hermannivilla.
Item in Petirswalde.
Item in Sucha utraque.
Item in Carvina [Carmna.] XI) mansi.
Item in Dithmari villa sunt triginta octo mansi.
Item in Cula sunt XL mansi, de quibus monachi de Orlavia XVI) mansos ab antiquo habent, reliqui vero spectant ad mensam episcopalem.
Item in Chalambyci sex mansi.
Item in Richinwalde XL) mansi.
Item in Luthina [Hs. Ruchina.] LXXI) mansi.
Item in Crezhim V) mansi.

Portret użytkownika czytelnik
Wysłane przez czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Sierpień, 2011 - 21:06

Qui penis aquam turbat! Co ty wypisujesz synek! Jestes ty jebn…y albo moze nawiedziony? kogo interesuja te twoje brednie? Sciagnac z google i tu wstawic to potrafi nawet moja oma! Wez i odstaw te narkotyki!

Portret użytkownika @czytelnik
Wysłane przez @czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Sierpień, 2011 - 22:13

"Inteligent" strzelecki się odezwał.Najpierw to znajdż w tym "internecie".Taka chodząca inteligencja.Łaciną się popisuje.Umiesz czy tylko korzystasz z tłumaczeń innych.Wątpię czy umiesz !

Portret użytkownika @czytelnik
Wysłane przez @czytelnik (niezweryfikowany) w 10 Sierpień, 2011 - 13:18

Nie wiem gdzie wy uczyliście się obsługiwać komputery ? Ja nigdy niewiedziałem co to jest te zaznaczanie CTRL+C oraz CTRL+V.Wszystko robię myszą.Chyba za ciemni tam jesteście żeby to pokapować...Na ja !Przeciętny użytkownik PC w Polsce nie wie jak zrobić zakładkę ze stroną a co dopiero skopiować tekst przy pomocy myszy.
MgG !

Portret użytkownika ninimini
Wysłane przez ninimini (niezweryfikowany) w 11 Sierpień, 2011 - 10:39

Fragment pewnego bloga:
"Denerwowała mnie konieczność wędrowania kursorem myszy po ekranie. Skróty klawiaturowe to po prostu pewne kombinacje klawiszy omijające potrzebę operowania myszką. Bardzo ułatwiają i przyśpieszają pracę. Czasem zastanawiam się jak mógłbym się bez nich obyć."
Krótko - stosując lewą reką skróty CTRL +..., a w prawej dzierżąc mychę, można (oczywiście kto chce) pracować dwa razy wydajniej, bo jednocześnie dwoma rękami.
Na ja! Chyba, że "gdzieś tam" myszkę trzyma sie w dwóch rękach. Na to, my na Śląsku jesteśmy za ciemni.
MfG!

Portret użytkownika czytelnik
Wysłane przez czytelnik (niezweryfikowany) w 11 Sierpień, 2011 - 12:09

Jednak za ciemni jesteście ! Mysza ma różne klawisze.Do zaznaczenia tekstu np.zaznaczasz tekst myszą(zrobi się niebieski),jednym palcem klikasz prawy klawisz otwiera się okienko i tam wybierasz "kopiuj".Zamykasz stronę(też myszą) i otwierasz nową czy maila i tak samo wstawiasz skopiowany tekst.Klikasz na prawy przycisk myszy,otwiera się okienko,wybierasz "wstaw" i to wszystko.I potrzebujesz tu tylko jedną rękę(i jeden palec tej myszy do klikania) w której masz mysz i to wszystko.O wiele szybciej niż z tymi klawiszowymi kombinacjami.Drugą rękę masz wolną i możesz sobie np.podłubać w nosie.Tak samo kopiuje się i wstawia obrazki.Przy użyciu myszy.No i zakładki też się robi przy użyciu myszy.Czy praca dwoma rękami jest wydajniejsza jeżeli tę samą pracę mniejszym nakładem wysiłku możesz wkonać jedną ręką ?
Ten tekst wyżej też tak został skopiowany i żeby było ciekawiej ze strony która była napisana gotykiem.Kiedyś w Niemczech drukowano książki z gotyckim drukiem.Aż do lat 30 XX wieku.

Portret użytkownika czytelnik
Wysłane przez czytelnik (niezweryfikowany) w 11 Sierpień, 2011 - 12:41

Dzięki takim ludziom jak ty wciąż poszerzam swoje horyzonty. Tyle ciekawych informacji w jednym poście.
Dziękuję w imieniu całej społeczności.

Odpowiedz