Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

27 marca w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Pomogą uniwersytetowi

W trakcie sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu dotacji celowej Uniwersytetowi Opolskiemu w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”. Są to środki na wydział medyczny.

- Jest to inwestycja bardzo potrzebna dla regionu, bo cały czas słyszymy, że brakuje lekarzy-specjalistów - argumentował burmistrz. - Uważam, że warto takie inicjatywy wspierać.

- Tylko, żeby ci specjaliści faktycznie zostawali u nas i nie wyjeżdżali pracować za granicą - mówi radny z Zalesia Śl. Ryszard Golly.

Środki na fundusz sołecki

- Temat wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji finansowo-gospodarczej, które odbyło się 13 marca - mówił przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń. - Uczestniczyli w nim również sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie opowiedziała się, aby przygotować projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Kto może sprawować ochronę?

Podjęto także uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Przedsiębiorca taki powinien: posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób niezagrażający ich życiu i zdrowiu, posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt oraz przeszkoloną kadrę gwarantującą stałe świadczenie tych usług. Powinien również posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przywiezieniem ich do schroniska. Powyższe wymagania powinny być poświadczone odpowiednimi dokumentami. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Burmistrz informuje

- W zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy (chodzi o teren basenu) wyłoniona została firma projektowa z Opola - mówił burmistrz. - Już trwają prace dotyczące tworzenia projektu. Przeprowadzono inwentaryzację całego terenu. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone badania dotyczące nośności gruntu w okolicach niecki, tak aby tworzona dokumentacja nie była na etapie realizacji zagrożona jakimiś niespodziankami. Kończymy prace formalno-prawne, przede wszystkim dotyczące uzgodnień z konserwatorem zabytków, związane z remontem budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza nr 26 w Leśnicy. Podpisano umowę z firmą z Zalesia Śl. Bud-Mar Marek Izbicki na remont budynku, w którym funkcjonuje ośrodek zdrowia, oraz podpisano umowę z Pawłem Harnosem na remont budynku przy ul. Góry Św. Anny 2. Trwają również uzgodnienia z konserwatorem zabytków w zakresie przeprowadzenia remontu budynku, w którym mieścił się sklep obuwniczy. Trwają konsultacje ze strażakami z Raszowej w zakresie doszczegółowienia projektu przebudowy remizy OSP Raszowa, tak aby dokumentacja, która przekazana będzie do procedury przetargowej, nie miała żadnych niejasności. Chodzi o to, żeby zadanie było zrealizowane bez większych problemów. W zakresie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Łąk Kozielskich wysłaliśmy dokumentację do wszystkich instytucji celem uzgodnienia. Potem plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Jeśli chodzi o budowę kanalizacji w Zalesiu Śl. to złożyliśmy uzupełnienia do wniosku i czekamy na wyniki tychże uzupełnień. Po podpisaniu umowy będziemy mogli przeprowadzać procedurę przetargową. Czekamy również na rozstrzygnięcie konkursu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na uzyskanie dofinansowania na przebudowę drogi transportu rolnego między Lichynią a Łąkami Kozielskimi. Powiat w ramach współpracy z gminą Leśnica wyłonił już firmę, która będzie realizowała przebudowę drogi powiatowej między Dolną a Strzelcami Opolskimi. Będzie to firma z Lublińca. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy Bocznej w Górze Św. Anny. Otwarcie ofert nastąpi 10 kwietnia.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Panie grały w siatkówkę
Aleja sław
Gminni recytatorzy

Odpowiedz