Roszady w oświacie

Roszady w oświacie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego piątego stycznia odbyła się sesja rady miejskiej w Strzelcach Opolskich. Podczas obrad radni uchwalili cztery uchwały, m.in. o utworzeniu rady seniorów i ustaleniu taryf cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie sołectwa Ligota Górna. Burmistrz Strzelec Opolskich, Tadeusz Goc, poinformował też radnych o wariantach reorganizacji sieci szkół w gminie. Podkreślił, że na terenach wiejskich nie nastąpią drastyczne zmiany, wyjątkiem będzie przeniesienie siedziby szkoły podstawowej w Szymiszowie Wsi do budynku gimnazjalnego w Szymiszowie Osiedlu.

- W pozostałych sołectwach, mimo że zauważamy niepokojący niż demograficzny, na dzień dzisiejszy niewiele się zmieni - podsumował burmistrz.

Największe roszady czekają szkoły miejskie. Szkoła podstawowa nr 2 na Mokrych Łanach zostaje szkołą podstawową bez zmiany obwodów szkolnych. Szkoła nr 7 pozostaje w swoim budynku, z tym, że z bardziej wyraźnym ograniczeniem obwodów szkolnych. Szkoła nr 1 cała przeniesiona zostanie do budynku gimnazjum nr 2 przy ulicy Kozielskiej.

- W związku z tym, że szkoła przy Kozielskiej jest największa i ma najlepsze zaplecze, również obwód tej szkoły zmieni się radykalnie, obejmując częściowo obwód szkoły nr 2 i obecnej szkoły nr 7. Szkoła nr 4 z Adamowic organizacyjnie cała przejdzie do budynku obecnego gimnazjum na ulicy Sosnowej, przy istotnej korekcie obwodów - wyliczał burmistrz.

Według przedstawionych założeń granicą między obwodami szkół nr 7 i nr 4 byłaby ulica Gogolińska, a między szkołą nr 7 a szkołą nr 1 - ulica Świerczewskiego.

Burmistrz zaznaczył, że w przypadku szkoły nr 1 rozważane jest rozwiązanie, żeby uczniowie klas 1-3 uczęszczali do dotychczasowego budynku przy ul. Marka Prawego.

Urzędnicy rozważają również warianty dowozu dzieci do szkół.

- Na pewno zostanie utrzymany dowóz do szkoły nr 4 na ulicę Sosnową - stwierdził Tadeusz Goc. - Autobus dowożący dzieci ze Szczepanka będzie miał możliwość zabrania dzieci na trasie z ulicy Dworcowej czy Habryki. Jeżeli zaszłaby taka konieczność, będziemy rozważać dowożenie dzieci z innych terenów miasta i gminy do szkół, nawet tych dzieci, których gmina ustawowo nie musi dowozić - zaznaczył Goc.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Kiedy skończy się zima...
Występ za występem
Doradzą burmistrzowi
Wnioski do 31 marca
O siedem groszy więcej
Polskie szkoły o tożsamości