fbpx Nowy rok, nowy budżet | Strzelec Opolski

Nowy rok, nowy budżet

Nowy rok, nowy budżet

Artykuły : 
Numer wydania: 

W czwartek, 29 grudnia, odbyła się sesja rady miejskiej, na której radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2017 rok.

Dochody kształtują się na poziomie 33 080 767 zł. Wydatki to 37 171 722 zł. Deficyt zostanie pokryty z pożyczek, kredytów i wolnych środków.

Oto zadania inwestycyjne, które znalazły się w nowym budżecie:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Sieroniowicach (ul. Ujazdowska), etap V - 65 000 zł;

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nogowczycach (ul. Strzelecka) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nogowczyce-Balcarzowice - 35 000 zł;

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Ujazd-Sławięcice na osiedlu Piaski - 125 000 zł;

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Ujeździe (ul. Czterdziestolecia) od skrzyżowania z drogą gminną, ul. Krzywą, do boiska - 25 000 zł;

- rozbudowa drogi gminnej, ul. Europejskiej, w Olszowej i Zimnej Wódce - 4 234 820 zł;

- budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Zimnej Wódki i Olszowej wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka - 3 597 312 zł;

- przebudowa drogi gminnej wraz z niezbędną przebudową łącznicy autostradowej węzła Olszowa do drogi wojewódzkiej nr 426 - 1 500 000 zł;

- przebudowa przepustów w drogach gminnych: Zimna Wódka - ul. Małopolna, Jaryszów - ul. Leśna - 100 000 zł;

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach - 355 000 zł;

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej - 25 000 zł;

- przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie na ul. Stawowej i Kolonii - 100 000 zł;

- wykup gruntów - 10 000 zł;

- opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Ujeździe przy ul. Traugutta - 45 000 zł;

- przebudowa pomieszczeń po byłym przedszkolu w Zimnej Wódce na komunalne lokale mieszkalne - 100 000 zł;

- przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza Domu Kultury w Ujeździe, zaadaptowanie pomieszczeń na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną - 200 000 zł;

- zakup serwera i programu do kontroli i diagnostyki sieci - 27 600 zł;

- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Ujeździe - 18 000 zł;

- rozbudowa kompleksu boisk przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej - 550 000 zł;

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - 2 460 000 zł;

- odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - 2 500 000 zł;

- zwiększenie wartości udziałów w spółce gminnej Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości - 100 000 zł;

- budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem - 200 000 zł.

Część inwestycji będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych, m.in. unijnych. Pieniądze na budowę chodników gmina przekaże powiatowi jako swój wkład we wspólną inwestycję.

W tabeli prezentujemy ogólny podział wydatków gminy w 2017 roku.

JK

Wydatki budżetowe w 2017 roku (w złotówkach)
Rolnictwo i łowiectwo - 58 000
Leśnictwo - 17 500
Transport i łączność - 10 350 632
Gospodarka mieszkaniowa - 433 000
Administracja publiczna - 3 646 652
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 174 998
Oświata i wychowanie - 8 946 497
Ochrona zdrowia - 165 000
Pomoc społeczna - 1 016 082
Rodzina - 4 729 254
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 462 600
Kultura i ochrona dziedzictwa - 1 133 600
Kultura fizyczna - 350 000
Pozostałe - 687 907

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Świątecznie w przedszkolu
Zmiany w autobusach
Sylwester na zamku
Popiół wyrzuć do...
Wieczór życzeń

Odpowiedz